Hiện tại box bách nghệ cư có quá nhiều topic thắc mắc riêng lẽ. đẻ hạn chế tình trạng này. mình lập topic này để các bạn post những thắc mắc của mình vào đây.
Mẫu
  • Tên nghề thắc mắc:
    nội dung:
mình hi vọng các bạn 0 nên lập quá nhiều topic riêng lẽ bên ngoài nữa.