Tình hình tại GL06 đang càng ngày càng trở nên căng thẳng với việc trở lại của Thanh Già, Axit với hàng loạt acc VIP đc trang bị trùng lâu và ngọc 8. Bên Thanh Già đã bắt đầu giành lại đc server. GL06 vào chém đi nào