Câu hỏi như title , HBCM có cùng đại thế giới với ông kia kok