Dành cho RF phép. RF chiến thì dễ rồi.
Còn cột MUC DICH thì không nên tăng. Tăng vào chỉ tốn thêm mana khi xài sk thôi. RF damage to rồi. với lại RF phép xài damage Min mà.
chỉ tham khảo thôi nhé. có gì sai thì vào góp ý nhé mọi người.
Hoặc ai có cách tăng hay hơn thì vào chỉa sẽ với mọi người ^_^

Đủ 200 point master.
Train lv có thêm point thì tuỳ mấy bạn tăng.