Mình chơi dw non reset mặc ANB +isis +9 lv 510 cho mnihf hỏi tăng điểm ntn để dul và train tot