Chiểu theo yêu cầu của bạn navaroseol, đây là yếu quyết 80 của Thiên Sơn ở mức tâm pháp 90:Tên skill: Băng Ngưng Sương Hoa (chữ Hán: 冰凝霜华, phiên âm pinyin: bing ning shuang hua)
Khí tiêu hao: 104 điểm
Thời gian phục hồi: 102 giây
Giải thoát nhanh.
Tấn công lên một mục tiêu gây đóng băng (tê liệt) 14 giây, trong trạng thái đóng băng, đối phương không thể di chuyển, không thể sử dụng kỹ năng, một khi bị tấn công trạng thái đóng băng sẽ kết thúc. Cần sử dụng khi tàng hình (và trang bị vũ khí).